แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลการในหน่วยงานด้วนการจัดซื้อจัดจ้าง