ึ***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง ขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของปี 2562>>><<<<<< สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่างและสามารถเข้าร่วมการประมูลขายพัสดุได้ตามประกาศ


               วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะกรรกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านด่าน (พชอ.)ได้ประชุมทบทวนคำสั่ง และ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 3 ประเด็น 1.อาหารปลอดภัย โดย ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการด้านอาหารปลอดภัย มีการตรวจสารเคมีในผักที่ปลูกในชุมชน2.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดส้อมในชุมชน โดย พัฒนาการอำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้มีการ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมี 5 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับดีและดีมาก 3.การลดอุบัติเหตุบนถนน โดย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการ ได้ ดำเนินการ กำหนดจุดเสี่ยง 4 จุด และใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และให้มีการรณรงค์การสวมหมวก ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในอำเภอ ร้อยละ 100 และได้เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่  

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 2,750