ึ***ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน เรื่อง ขายพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของปี 2562>>><<<<<< สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดตามประกาศด้านล่างและสามารถเข้าร่วมการประมูลขายพัสดุได้ตามประกาศ

***แจ้งข่าว>>>ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านด่าน และรพ.สต.บ้านมะขามป้อม ได้เป็นตัวแทนเพื่อรับการประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด คณะกรรมการจะมาประเมิน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 นั้น  ทางคณะกรรมการขอเลื่อนไปไม่มีกำหนดนะครับ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ล่าสุดกำหนดการใหม่ดังนี้

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

ช่วงเช้า(08.30-12.00) : รพ.สต.บ้านมะขามป้อม
ช่วงบ่าย(13.00-16.30) : สสอ.บ้านด่าน

               วันที่ 23 ธันวาคม 2562 คณะกรรกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านด่าน (พชอ.)ได้ประชุมทบทวนคำสั่ง และ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 3 ประเด็น 1.อาหารปลอดภัย โดย ปศุสัตว์อำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการด้านอาหารปลอดภัย มีการตรวจสารเคมีในผักที่ปลูกในชุมชน2.การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดส้อมในชุมชน โดย พัฒนาการอำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้มีการ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งมี 5 หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลในระดับดีและดีมาก 3.การลดอุบัติเหตุบนถนน โดย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านด่าน ประธานอนุกรรมการ ได้ ดำเนินการ กำหนดจุดเสี่ยง 4 จุด และใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และให้มีการรณรงค์การสวมหมวก ของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการในอำเภอ ร้อยละ 100 และได้เตรียมพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่  

>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com
Visitors: 2,297