ึ***แจ้งข่าว>>>ประชุมประจำเดือน ของ สสอ.บ้านด่าน ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562              เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านด่าน<<<<<<

***แจ้งข่าว>>>ประชุมทำแผน ของ คปสอ.บ้านด่าน ในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562              เวลา 08.30-16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สสอ.บ้านด่าน<<<<<<


>>>ประชาสัมพันธ์  สามารถส่งงานให้ สสอ.บ้านด่าน ได้ที่ E-mail : ssobandan@gmail.com