แบบฟอร์มต่างๆ

*** กองบริหารทรัพยากรบุคคล กระทรวงสาธารณสุข    ดาวโหลดที่นี่ 
      ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/HROPS
24/8/64 - สัญญาจ้าง พกส. file Word and PDF ด้านล่าง
3/10/61 - แบบฟอร์มใบลากิจส่วนตัว/ลาป่วย/ลาคลอด , ใบลาพักผ่อน ใบขอย้าย1 ลาออกของ ลูกจ้างชั่วคราว และลาศึกษาต่อภายในประเทศ  ดาวโหลดด้านล่าง
4/10/61 - ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการจัดฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุ                                      จังหวัดบุรีรัมย์ 

 26/2/62 - ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อรับการคัดเลือกผลงาน Best Practice Service Plan ดาวโหลดเอกสารด้านล่างจ้า

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 28,874