เข็มมุ่ง

วัฒนธรรมองค์กร     
  
    ดี   =   มีใจในกติกาทางสังคมอันดีงาม

    เก่ง = เข้าใจในภารกิจที่รับผิดชอบ

    กล้า  = กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง 

    สง่างาม = มีใจยุติธรรม

หลักการบริหารงาน  :    เป้าหมาย   ทีมงาน   สนับสนุน
โดยยึดแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า

Visitors: 30,354