พันธกิจ

พันธกิจ (MISSION) :

1. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุมตามภารกิจ 5 ด้าน
2.ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ทุกระดับ
3.พัฒนาองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขทุกมิติ
4.พัฒนาบุคลกรผู้ให้บริการทุกระดับ
5.ส่งเสริมการพึ่งตนเองของภาคประชาสังคม/ชุมชน/ครอบครัว/บุคคล
Visitors: 29,464