ข้อมูลหน่วยงาน

1.1  ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

·         ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแคนดงและอำเภอตึก

·         ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอตึกและอำเภอห้วยราช

·         ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอห้วยราชและอำเภอเมืองบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์และอำเภอคูเมือง

1.1  เขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

                        1.

ตำบลบ้านด่าน

(Ban Dan)

20 หมู่บ้าน

                      2.

ตำบลปราสาท

(Prasat)

18 หมู่บ้าน

                      3.

ตำบลวังเหนือ

(Wang Nuea)

12 หมู่บ้าน

                      4.

ตำบลโนนขวาง

(Non Khwang)

9 หมู่บ้าน

 การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอบ้านด่านประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

1.เทศบาลตำบลบ้านด่าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านด่านทั้งตำบล

2.เทศบาลตำบลปราสาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปราสาททั้งตำบล

3.องค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเหนือทั้งตำบล

4.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนขวางทั้งตำบล

ประชากร

          อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรัมย์ มีประชากรจากทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง ณ  กุมภาพันธ์ 2562  จำนวน 31,395  คน ชาย 15,483   คน หญิง 15,912   คน คิดเป็นสัดส่วน 0.97:1 ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพื้นที่ 122.34 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหลังคาเรือน 7,600 หลัง 

Visitors: 30,354